สถานการณ์เด็กนอกระบบ

Thai's Out Of School Children Information System


ภาพรวมทั้งประเทศ

สถานการณ์พื้นที่นำร่อง

ช่วงอายุ 12-14

ช่วงอายุ 15-17

ช่วงอายุ 18-21